Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Úvodné ustanovenia
1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

Prevádzkovateľom  Spoločnosť BEAUTIFUL ART s.r.o  , Južná trieda 4.B  Košice 04001   , právne sídlo spoločnosti: Južná trieda 4.B Košie 04001 , ICO: 46969276 , DIC: 2023681275   („BEAUTIFUL ART s.r.o “), prevádzkovateľ internetového obchodu www.beautifulartgrandgallery.com ,   
Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa.

2. Prevádzkovateľ e-shopu  www.beautifulartgrandgallery.com  ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”)

4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od prevádzkovateľa tovar a služby.

5. účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu osobných údajov:

v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

 

II. Účely a doby spracovania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledujúce účely:

a. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi prevádzkovateľom a účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a účastníkom; plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c. oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa:

účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb účastníkovi. Oprávnený záujem vzniká v nadväznosti na vytvorenú objednávku zákazníka na našom e-shope.

d. marketingové a obchodné ponuky služieb prevádzkovateľa:

plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky; individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

 

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

Pokiaľ účastník neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu prevádzkovateľa. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
Účastník je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účely: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru (jedná sa o dopravnej spoločnosti, prípadne o podnikajúce fyzické osoby), zasielanie obchodných oznámení (jedná sa o subjekty zaisťujúce tvorbu obchodných oznámení a ich rozosielanie, tvorbu marketingových kampaní a pod.), hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru (jedná sa o spoločnosti poskytujúce finančné služby), služby zákazníkej podpory, vybavovanie reklamácií (jedná sa o spoločnosti poskytujúce služby servisu, reštaurovanie, prípadne o podnikajúce fyzické osoby a pod.), registrácia nového zákazníka.
Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

IV. Práva účastníka súvisiace so spracovaním

1. Práva účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom;
na opravu poskytnutých osobných údajov;
na vymazanie poskytnutých osobných údajov;
na obmedzenie spracovania osobných údajov;
podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
právo na odvolanie súhlasu.

2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany prevádzkovateľa alebo žiadosti na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webových stránkach e-shopu.

3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.

4. V prípade, že by sa účastník domnieval, že prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. aby prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje účastníka. Ak nevyhovie prevádzkovateľ námietke, má účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
5. Ak uplatní účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti prevádzkovateľom.

6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

7. Pokiaľ účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V. Záverečné ustanovenia
1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi účastníkom a prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom : 

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: 0944033123, 0904333202
E-mail:
Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o a Didier Le Mar